MEDIPRAT GROUP

  • Bupropion HCl 150mg Tablets
Bupropion HCl 150mg Tablets
International Brand Name: Zyban Brand Name: Bupron - SR

  • Nicotine Polacrilex 2mg, 4mg gum
Nicotine Polacrilex 2mg, 4mg gum
International Brand Name: Nicoretee Brand Name: Nicoretee